บัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายไตรมาสแรกปีงบ66ต่ำเป้า1.16%

การเงิน Financial

บัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายไตรมาสแรกปีงบประมาณ 66 โดยภาพรวมเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 1.16%

แบ่งเป็นรายจ่ายประจำต่ำเป้าหมาย 0.93% งบลงทุนต่ำเป้าหมาย 0.14% พร้อมส่งหนังสือเวียนให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่าย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค – ธ.ค. 65) โดยภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 982,208 ล้านบาท คิดเป็น 30.84% ของวงเงินงบประมาณ 3,185,000 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.16% (เป้าหมาย 32.00%)

จำแนกเป็นรายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว 858,759 ล้านบาท คิดเป็น 34.07% ของวงเงินงบประมาณ 2,520,767 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 0.93%  (เป้าหมาย 35.00%) รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 123,449 ล้านบาท คิดเป็น 18.59% ของวงเงินงบประมาณ 664,233 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 0.41% (เป้าหมาย19.00%) สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว 58,931 ล้านบาท คิดเป็น 30.96% ของวงเงินงบประมาณ 190,358 ล้านบาท

การเงิน Financial

ขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

กรมบัญชีกลางแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเร่งรัดและสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ